A Ventor Tűzvédelmi Kft. a KIDDE termékek magyarországi forgalmazója, mind a tervezés, az engedélyeztetés, a kivitelezés, a karbantartás és az üzemeltetés tekintetében, új és meglévő, vagy átalakítandó rendszerek esetében is.

Ajánlatkérés

Adatvédelmi nyilatkozat

A Ventor Tűzvédelmi Kft., mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el ezen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelő vállalja, hogy nyújtott szolgáltatásával, azaz a „www.kidde.hu” domain név alatt található honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek:

-  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Adatkezelés a „www.kidde.hu” honlapon

- Az adatkezelés jogalapja a honlapon: – A Felhasználó hozzájárulása, az 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

- A kezelt adatok köre legfeljebb a következőkre terjed ki: – Felhasználói név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

- Az adatok törlésének határideje: – A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg az adatkezelő.

- A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik az adatkezelőt.

- Adatkezelő a fenti hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

- Az Adatkezelő az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. Az adatkezelő a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel

- Az adatkezelés célja: – Adatkezelő a szolgáltatás (pl. weboldal teljes körű használata, regisztráció, műszaki információ letöltése, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

- Adatkezelő kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

- Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

- Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Ventor Tűzvédelmi Kft.

Adószám: 12036567-2-13

Cégjegyzék száma: Cg 13-09-101688

Kapcsolattartó: Fonyódi Andrea

Telefon: +36-26-500-168

E-mail: info@ventor.hu

Székhely: 2000 Szentendre, Vadkacsa u. 14.

Több információt szeretne?

Adja meg elérhetőségét, szakértőnk visszahívja Önt!

Név

Telefonszám

© 2013-2014